STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
79991 Ống mở khí quản có bóng quả lê TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM VN/2021/10/519 CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
04/12/2021

79992 Ống mở khí quản có bóng quả lê nòng trong TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 61/MED0720 CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
14/08/2020

79993 Ống mở khí quản có bóng/không bóng TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1502/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ KỸ THUẬT HOÀNG LỘC Còn hiệu lực
13/10/2020

79994 Ống mở khí quản có đường hút nhớt trên bóng TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ TRỌNG TÍN 077 PL-TT/170000132/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ TRỌNG TÍN Còn hiệu lực
07/10/2019

79995 Ống mở khí quản hai nòng có bóng TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM VN/2021/10/552 CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
08/11/2021

79996 Ống mở khí quản hai nòng không bóng TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM VN/2021/10/540 CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
08/11/2021

79997 Ống mở khí quản hai nòng không bóng có cửa sổ TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM VN/2021/09/384 CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
09/11/2021

79998 Ống mở khí quản hai nòng không bóng không cửa sổ TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM VN/2021/09/385 CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
09/11/2021

79999 Ống mở khí quản không bóng TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM VN/2021/10/518 CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
04/12/2021

80000 Ống mở khí quản không bóng nòng trong TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 60/MED0720 CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
14/08/2020