STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
80031 Máy Tạo Oxy Trong Y Tế TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1206/2021/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THIẾT BỊ Y TẾ HÀ CAO Còn hiệu lực
30/07/2021

80032 Máy Tạo Oxy Trong Y Tế TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1213/2021/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ ĐÔNG NAM Á Còn hiệu lực
30/07/2021

80033 Máy Tạo Oxy Trong Y Tế TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1212/2021/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN DECOTRA Còn hiệu lực
30/07/2021

80034 Máy Tạo Oxy Trong Y Tế TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1230/2021/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI VICOZY Còn hiệu lực
30/07/2021

80035 Máy Tạo Oxy Trong Y Tế TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1230/2021/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI VICOZY Còn hiệu lực
30/07/2021

80036 Máy Tạo Oxy Trong Y Tế TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1170/2021/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VÀ CÔNG NGHỆ HẢI HƯNG Còn hiệu lực
03/08/2021

80037 Máy Tạo Oxy Trong Y Tế TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1732/2021/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI VICOZY Còn hiệu lực
24/08/2021

80038 Máy Tạo Oxy Trong Y Tế TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1732/2021/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI VICOZY Còn hiệu lực
24/08/2021

80039 Máy tạo oxy trong y tế TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1596/2021/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH MTV GOLD SOLAR Còn hiệu lực
13/09/2021

80040 Máy tạo Oxy trong y tế TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1725/2021/180000028/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
01/03/2022