STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
80101 Máy tạo oxy trong phòng TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1558/2021/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ NGUYỆT CÁT Còn hiệu lực
13/08/2021

80102 Máy tạo Oxy trong phòng TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1566/2021/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN SINH TRÍ Còn hiệu lực
15/08/2021

80103 Máy tạo Oxy trong phòng TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1545/2021/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH TRUNG NHÂN Còn hiệu lực
15/08/2021

80104 Máy tạo Oxy trong phòng TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1293/2021/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ VẬT TƯ Y TẾ HOÀNG GIA Còn hiệu lực
16/08/2021

80105 Máy tạo Oxy trong phòng TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1293/2021/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ VẬT TƯ Y TẾ HOÀNG GIA Còn hiệu lực
16/08/2021

80106 Máy tạo oxy trong phòng TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1487/2021/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH VICAS VIỆT NAM Còn hiệu lực
18/08/2021

80107 Máy tạo Oxy trong phòng TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1621/2021/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH LOGISTICS HỒNG PHÚ Còn hiệu lực
18/08/2021

80108 Máy tạo Oxy trong phòng TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1621/2021/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH LOGISTICS HỒNG PHÚ Còn hiệu lực
18/08/2021

80109 Máy tạo Oxy trong phòng TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1621/2021/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH LOGISTICS HỒNG PHÚ Còn hiệu lực
18/08/2021

80110 Máy tạo Oxy trong phòng TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1621/2021/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH LOGISTICS HỒNG PHÚ Còn hiệu lực
18/08/2021