STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
80111 Ống nghe y khoa TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ CÔNG NGHỆ HÙNG HY 05/2022/PLTTBYT-HH Còn hiệu lực
22/11/2022

80112 Ống nghe y khoa TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ CÔNG NGHỆ HÙNG HY 07/2022/PLTTBYT-HH Còn hiệu lực
29/11/2022

80113 Ống nghe y khoa Littmann TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20190998 -ADJVINA/ 170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH 3M VIỆT NAM Còn hiệu lực
08/10/2019

80114 Ống nghe y khoa Littmann TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20200126 -ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT CÔNG TNHH 3M VIỆT NAM Còn hiệu lực
11/06/2021

80115 Ống nghe y tế TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ BIO-SERVICES TBYS003a/170000073/ PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y SINH Còn hiệu lực
06/10/2019

80116 Ống nghe y tế TTBYT Loại A VIỆN TRANG THIẾT BỊ VÀ CÔNG TRÌNH Y TẾ 95/170000001/PCPBL-BYT CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU THÁI HƯNG Còn hiệu lực
07/11/2019

80117 Ống nghe y tế TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20191603-ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU THÁI HƯNG Còn hiệu lực
27/08/2021

80118 Ống nghe y tế TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ THIÊN ÂN 1930/170000074/PCBPL-BYT Công ty TNHH xuất nhập khẩu Thái Hưng Còn hiệu lực
30/08/2021

80119 Ống nghe y tế TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ MEDJIN 02/PL Còn hiệu lực
09/03/2022

80120 Ống nghe y tế TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y SINH 23.06/PCBPL_ST-77 Còn hiệu lực
23/06/2022