STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
80131 Máy tập thụ động chi dưới (CPM) TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ GIA HÂN PLTB-01/GHM Còn hiệu lực
29/09/2023

80132 Máy tập thụ động cho chi dưới TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI THIẾT BỊ Y TẾ THIÊN HÀ 0103TH-2023 Còn hiệu lực
18/12/2023

80133 Máy tập thụ động cho chi dưới TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI THIẾT BỊ Y TẾ THIÊN HÀ 01102023 Còn hiệu lực
18/12/2023

80134 Máy tập thụ động khớp bàn tay, ngón tay TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1405/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ HADIMED Còn hiệu lực
08/10/2020

80135 Máy Tập Thụ Động Khớp Bàn Tay, Ngón Tay TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 54/2021/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ HADIMED Còn hiệu lực
25/02/2021

80136 Máy tập thụ động khớp gối TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 880/ 180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ HADIMED Còn hiệu lực
27/10/2019

80137 Máy tập thụ động khớp gối TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ MEDITOP 042-MDT/210000022/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
20/12/2022

80138 Máy tập thụ động khớp gối (Tích hợp chức năng kích thích điện) (Máy CPM tập thụ động khớp gối ) TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN KHOA HỌC CÔNG NGHỆ SƠN PHÁT 024/SP/2022/180000003/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
07/09/2022

80139 Máy tập thụ động khớp gối (Tích hợp chức năng kích thích điện) (Máy CPM tập thụ động khớp gối ) TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN KHOA HỌC CÔNG NGHỆ SƠN PHÁT 024-1/SP/2022/180000003/PC BPL-BYT Còn hiệu lực
12/09/2022

80140 Máy Tập Thụ Động Khớp Gối Và Hông Tại Giường TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 54/2021/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ HADIMED Còn hiệu lực
25/02/2021