STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
80221 Máy tập cơ vai và bắp tay trước, sau TTBYT Loại A CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HẢI MINH 26/2020 Công ty TNHH Thương mại và dịch vụ Hải Minh Còn hiệu lực
22/06/2021

80222 Máy tập cơ vai và bắp tay trước, sau TTBYT Loại A CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HẢI MINH 08/2022 Còn hiệu lực
04/11/2022

80223 Máy tập hít khí dung và phụ kiện đồng bộ TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ GIẢI PHÁP Y KHOA VTC 2018743 PL-VTC/180000027/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH QUỲNH NGHI Còn hiệu lực
26/10/2019

80224 Máy tập khớp vai (Thiết bị luyện tập thụ động vai) TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU THIẾT BỊ VÀ HÓA CHẤT VIỆT NAM 29/PLTBYT/2023 Còn hiệu lực
09/11/2023

80225 Máy tập luyện khớp hông TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ ĐÔNG Á 078-DA/ 170000108/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thương mại Dược phẩm Đông Á/Công ty Cổ phần Thiết bị Y tế Đông Á Đã thu hồi
04/02/2020

80226 Máy tập luyện khớp hông TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ ĐÔNG Á 078-DA/170000108/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thương mại Dược phẩm Đông Á/Công ty Cổ phần Thiết bị Y tế Đông Á Đã thu hồi
14/07/2021

80227 Máy tập luyện đa năng TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ ĐÔNG Á 078-DA/ 170000108/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thương mại Dược phẩm Đông Á/Công ty Cổ phần Thiết bị Y tế Đông Á Đã thu hồi
04/02/2020

80228 Máy tập luyện đa năng TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ ĐÔNG Á 078-DA/170000108/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thương mại Dược phẩm Đông Á/Công ty Cổ phần Thiết bị Y tế Đông Á Đã thu hồi
14/07/2021

80229 Máy tập nhược thị TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ NAM HƯNG 01GEM/170000032/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thiết bị y tế Nam Hưng Còn hiệu lực
29/06/2019

80230 Máy tập nhược thị TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ NAM HƯNG 03JP/170000032/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thiết bị y tế Nam Hưng Còn hiệu lực
29/06/2019