STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
80231 Máy thận nhân tạo TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ THIÊN ÂN 2169 /170000074/PCBPL-BYT Công ty TNHH Baxter Việt Nam Healthcare Còn hiệu lực
02/05/2021

80232 Máy thận nhân tạo TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ THIÊN ÂN 2169 /170000074/PCBPL-BYT Công ty TNHH Baxter Việt Nam Healthcare Còn hiệu lực
02/05/2021

80233 Máy thận nhân tạo TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20181755 -ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH FRESENIUS MEDICAL CARE VIỆT NAM  Còn hiệu lực
20/05/2021

80234 Máy thận nhân tạo TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH NIPRO SALES VIỆT NAM 15/2023/PLDKLH Còn hiệu lực
23/08/2023

80235 Máy thận nhân tạo TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH NIPRO SALES VIỆT NAM 15/2023/PLDKLH Còn hiệu lực
23/08/2023

80236 Máy thận nhân tạo TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH NIPRO SALES VIỆT NAM 15/2023/PLDKLH Còn hiệu lực
23/08/2023

80237 Máy thận nhân tạo TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH NIPRO SALES VIỆT NAM 16/2023/PLDKLH Còn hiệu lực
23/08/2023

80238 Máy thận nhân tạo TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH FRESENIUS MEDICAL CARE VIỆT NAM 1/FMEAG-PL Còn hiệu lực
19/12/2023

80239 Máy thận nhân tạo TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH FRESENIUS MEDICAL CARE VIỆT NAM 1/FMEAG-PL Còn hiệu lực
19/12/2023

80240 Máy thận nhân tạo TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH FRESENIUS MEDICAL CARE VIỆT NAM 1/FMEAG-PL Còn hiệu lực
19/12/2023