STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
80331 Máy thận nhân tạo TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20181755 -ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH FRESENIUS MEDICAL CARE VIỆT NAM  Còn hiệu lực
20/05/2021

80332 Máy thận nhân tạo TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH NIPRO SALES VIỆT NAM 15/2023/PLDKLH Còn hiệu lực
23/08/2023

80333 Máy thận nhân tạo TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH NIPRO SALES VIỆT NAM 15/2023/PLDKLH Còn hiệu lực
23/08/2023

80334 Máy thận nhân tạo TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH NIPRO SALES VIỆT NAM 15/2023/PLDKLH Còn hiệu lực
23/08/2023

80335 Máy thận nhân tạo TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH NIPRO SALES VIỆT NAM 16/2023/PLDKLH Còn hiệu lực
23/08/2023

80336 Máy thận nhân tạo TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH FRESENIUS MEDICAL CARE VIỆT NAM 1/FMEAG-PL Còn hiệu lực
19/12/2023

80337 Máy thận nhân tạo TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH FRESENIUS MEDICAL CARE VIỆT NAM 1/FMEAG-PL Còn hiệu lực
19/12/2023

80338 Máy thận nhân tạo TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH FRESENIUS MEDICAL CARE VIỆT NAM 1/FMEAG-PL Còn hiệu lực
19/12/2023

80339 Máy thận nhân tạo TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH FRESENIUS MEDICAL CARE VIỆT NAM 17/2023/FME-RA-PL Còn hiệu lực
28/12/2023

80340 Máy thận nhân tạo TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH FRESENIUS MEDICAL CARE VIỆT NAM 17/2023/FME-RA-PL Còn hiệu lực
28/12/2023