STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
80331 Stent kim loại thực quản TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH MTV CVS MEDICAL 04/MEDIWOOD/CVS Còn hiệu lực
25/10/2022

80332 Stent kim loại thực quản phủ bán phần TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT THÁI DƯƠNG TD20-00043-CBPL-CK CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT THÁI DƯƠNG Còn hiệu lực
21/07/2020

80333 Stent kim loại thực quản phủ toàn phần TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT THÁI DƯƠNG TD20-00043-CBPL-CK CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT THÁI DƯƠNG Còn hiệu lực
21/07/2020

80334 Stent kim loại đại tràng TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT THÁI DƯƠNG TD20-00043-CBPL-CK CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT THÁI DƯƠNG Còn hiệu lực
21/07/2020

80335 Stent kim loại đại tràng TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH BOSTON SCIENTIFIC VIỆT NAM 0037/PCBPL-BYT Công ty TNHH BOSTON SCIENTIFIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
25/02/2021

80336 Stent kim loại đại tràng TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ ETC 2021.02/200000050/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ ETC Còn hiệu lực
23/03/2021

80337 Stent kim loại đại tràng TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN LE MEDTEK 2022.02/BPL-LEMEDTEK Còn hiệu lực
20/04/2022

80338 Stent kim loại đại trực tràng TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT THÁI DƯƠNG TD21-00114-CBPL/D-Ella CÔNG TY TNHH DYNAMED Còn hiệu lực
10/06/2021

80339 Stent kim loại đường mật TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN LE MEDTEK 2022.02/BPL-LEMEDTEK Còn hiệu lực
20/04/2022

80340 Stent kim loại đường mật có phủ bọc can thiệp qua da TTBYT Loại C VIỆN KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ VÀ ĐO LƯỜNG 030-EIMI/2021/200000001/PCBPL-BYT CÔNG TY THHH MTV CVS MEDICAL Còn hiệu lực
19/05/2021