STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
80391 Máy đo huyết áp tự động TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẨN CÔNG NGHỆ SINH HỌC THỤY AN PL0001/170000081/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ SINH HỌC THỤY AN Còn hiệu lực
10/08/2019

80392 Máy đo huyết áp tự động TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ VIỆT GIA 01.20/200000002/PCBPL-BYT Công ty Cổ phần Thiết bị Y tế Việt Gia Còn hiệu lực
10/03/2020

80393 Máy đo huyết áp tự động TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 2475-ADJVINA/ 170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH CLOVER CỘNG Còn hiệu lực
13/03/2020

80394 Máy đo huyết áp tự động TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DKSH VIỆT NAM 05-2020/170000007/PCBPL-BYT Công ty TNHH DKSH Việt Nam Còn hiệu lực
04/06/2020

80395 Máy đo huyết áp tự động TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DKSH VIỆT NAM 16-2020/170000007/PCBPL-BYT Công ty TNHH DKSH Việt Nam Còn hiệu lực
04/06/2020

80396 Máy đo huyết áp tự động TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ VIỆT GIA 18.20/200000002/PCBPL-BYT Công ty Cổ phần Thiết bị Y tế Việt Gia Còn hiệu lực
07/08/2020

80397 Máy đo huyết áp tự động TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20200550 -ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH CLOVER CỘNG Còn hiệu lực
24/09/2020

80398 Máy đo huyết áp tự động TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1399/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU BẢO MINH Còn hiệu lực
25/09/2020

80399 Máy đo huyết áp tự động TTBYT Loại B TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM VÀ CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG TQC 670.20/180000026/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XUẤT NHẬP KHẨU THANH TUẤN Còn hiệu lực
24/12/2020

80400 Máy đo huyết áp tự động TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM QUỐC TẾ ABIPHA 2521/210000003/PCBPL-BYT Công ty TNHH Omron Healthcare Manufacturing Việt Nam Còn hiệu lực
14/07/2021