STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
80391 Máy theo dõi bệnh nhân TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH GE HEALTHCARE VIỆT NAM 18/2022/PLTTBYT Còn hiệu lực
12/10/2022

80392 Máy theo dõi bệnh nhân TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH GE HEALTHCARE VIỆT NAM 18/2022/PLTTBYT Còn hiệu lực
12/10/2022

80393 Máy theo dõi bệnh nhân TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH GE HEALTHCARE VIỆT NAM 20/2022/PLTTBYT Còn hiệu lực
13/10/2022

80394 Máy theo dõi bệnh nhân TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH GE HEALTHCARE VIỆT NAM 20/2022/PLTTBYT Còn hiệu lực
13/10/2022

80395 Máy theo dõi bệnh nhân TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH GE HEALTHCARE VIỆT NAM 20/2022/PLTTBYT Còn hiệu lực
13/10/2022

80396 Máy theo dõi bệnh nhân TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH GE HEALTHCARE VIỆT NAM 20/2022/PLTTBYT Còn hiệu lực
13/10/2022

80397 Máy theo dõi bệnh nhân TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ MEDITOP 033-MDT/210000022/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
02/11/2022

80398 Máy theo dõi bệnh nhân TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DRAEGER VIỆT NAM DVN-PL-0009922/QRA Còn hiệu lực
01/12/2022

80399 Máy theo dõi bệnh nhân TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DRAEGER VIỆT NAM DVN-PL-0009722/QRA Còn hiệu lực
01/12/2022

80400 Máy theo dõi bệnh nhân TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI QUANG MINH 2021688/170000164/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
20/12/2022