STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
80411 Ống nối dùng trong phẫu thuật tim TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 61/MED0819 CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
05/02/2020

80412 Ống nối dùng trong phẫu thuật tim TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 62/MED0819 CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
05/02/2020

80413 Ống nối dùng trong phẫu thuật tim TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 116/MED0819 CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
18/02/2020

80414 Ống nối dùng trong phẫu thuật tim TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 117/MED0819 CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
18/02/2020

80415 Ống nối dùng trong phẫu thuật tim TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 118/MED0819 CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
18/02/2020

80416 Ống nối dùng trong phẫu thuật tim TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 119/MED0819 CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
18/02/2020

80417 Ống nối dùng trong phẫu thuật tim TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 120/MED0819 CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
18/02/2020

80418 Ống nối dùng trong phẫu thuật tim TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 121/MED0819 CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
18/02/2020

80419 Ống nối dùng trong phẫu thuật tim TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 122/MED0819 CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
18/02/2020

80420 Ống nối dùng trong phẫu thuật tim TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 123/MED0819 CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
18/02/2020