STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
80411 Máy thẩm mỹ sóng siêu âm hội tụ TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 421 -ADJVINA/ 170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH VIN SON Còn hiệu lực
21/08/2019

80412 Máy thẩm mỹ đa ứng dụng TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 418 -ADJVINA/ 170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH VIN SON Còn hiệu lực
21/08/2019

80413 Máy thẩm phân phúc mạc (lọc màng bụng) tự động TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ THIÊN ÂN 1913/170000074/PCBL-BYT Công ty TNHH Baxter Việt Nam Healthcare Còn hiệu lực
08/03/2020

80414 Máy thận nhân tạo TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20191483 -ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH FRESENIUS MEDICAL CARE VIỆT NAM  Còn hiệu lực
27/02/2020

80415 Máy thận nhân tạo TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20191483 -ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH FRESENIUS MEDICAL CARE VIỆT NAM  Còn hiệu lực
27/02/2020

80416 Máy thận nhân tạo TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20200590 -ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH FRESENIUS MEDICAL CARE VIỆT NAM Còn hiệu lực
16/12/2020

80417 Máy thận nhân tạo TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ THIÊN ÂN 2150/170000074/PCBPL-BYT VPĐD Baxter Healthcare (Asia) Pte Ltd tại TP Hồ Chí Minh Còn hiệu lực
02/05/2021

80418 Máy thận nhân tạo TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ THIÊN ÂN 2150/170000074/PCBPL-BYT VPĐD Baxter Healthcare (Asia) Pte Ltd tại TP Hồ Chí Minh Còn hiệu lực
02/05/2021

80419 Máy thận nhân tạo TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ THIÊN ÂN 2169 /170000074/PCBPL-BYT Công ty TNHH Baxter Việt Nam Healthcare Còn hiệu lực
02/05/2021

80420 Máy thận nhân tạo TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ THIÊN ÂN 2169 /170000074/PCBPL-BYT Công ty TNHH Baxter Việt Nam Healthcare Còn hiệu lực
02/05/2021