STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
80531 Máy đo khúc xạ chủ quan tự động TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 2181/2021/180000028/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH CARL ZEISS VIỆT NAM Còn hiệu lực
01/12/2021

80532 Máy đo khúc xạ chủ quan tự động TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 786/2021/180000028/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
17/08/2022

80533 Máy đo khúc xạ chủ quan tự động TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 378/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH CARL ZEISS VIỆT NAM Đã thu hồi
01/06/2020

80534 Máy đo khúc xạ chủ quan và phụ kiện TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1850/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VẬT TƯ KỸ THUẬT BẢO TÍN Còn hiệu lực
24/12/2020

80535 Máy đo khúc xạ giác mạc tự động TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ANDAMAN MEDICAL VIỆT NAM 25/091122/KQPL-AMV Còn hiệu lực
13/03/2023

80536 Máy đo khúc xạ giác mạc tự động TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ ANH HUY 005-2023/AH-PL Còn hiệu lực
22/05/2023

80537 Máy đo khúc xạ giác mạc tự động TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ ANH HUY 05/02-2022/AHM Đã thu hồi
05/05/2022

80538 Máy đo khúc xạ giác mạc tự động và phụ kiện đi kèm TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ KHẢI VINH 009KV/170000058/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thiết Bị Y Tế Khải Vinh Đã thu hồi
14/11/2020

80539 Máy đo khúc xạ giác mạc tự động và phụ kiện đi kèm TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ KHẢI VINH 012KV/170000058/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thiết Bị Y Tế Khải Vinh Đã thu hồi
29/03/2021

80540 Máy đo khúc xạ hai mắt TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN THIÊN TRƯỜNG 130/170000031/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN THIÊN TRƯỜNG Còn hiệu lực
02/07/2019