STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
80571 Phụ tùng máy giúp thở TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ BIO-SERVICES CPV018/170000073/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH C.P.V Còn hiệu lực
16/07/2019

80572 Phụ tùng máy theo dõi bệnh nhân TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ BIO-SERVICES CPV007/170000073/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH C.P.V Còn hiệu lực
16/07/2019

80573 Phụ tùng máy theo dõi bệnh nhân TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ BIO-SERVICES CPV020/170000073/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH C.P.V Còn hiệu lực
16/07/2019

80574 Phụ tùng máy theo dõi bệnh nhân TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH C.P.V 002/2022/PCBPL/CPV-MEDLINKET Còn hiệu lực
24/08/2022

80575 Phụ tùng máy theo dõi bệnh nhân và Phụ tùng máy cắt đốt TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH C.P.V 007/2022/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
14/07/2022

80576 Phụ tùng máy theo dõi bệnh nhân. TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ BIO-SERVICES CPV036/170000073/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH C.P.V Còn hiệu lực
16/07/2019

80577 Phụ tùng máy đo loãng xương TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH C.P.V 001/2022/PCBPL/CPV-MEDILINK Còn hiệu lực
17/08/2022

80578 Phụ tùng monitor theo dõi bệnh nhân TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ BIO-SERVICES CPV028/170000073/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH C.P.V Còn hiệu lực
16/07/2019

80579 Phụ tùng monitor theo dõi bệnh nhân TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ BIO-SERVICES CPV025/170000073/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH C.P.V Còn hiệu lực
16/07/2019

80580 Phụ tùng monitor theo dõi bệnh nhân TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ BIO-SERVICES CPV023/170000073/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH C.P.V Còn hiệu lực
16/07/2019