STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
80581 Máy siêu âm màu 2D, 4D TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ VIỆT NAM 090105/2024/PL-BYT Còn hiệu lực
09/01/2024

80582 Máy siêu âm màu 2D, 4D TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ VIỆT NAM 090106/2024/PL-BYT Còn hiệu lực
09/01/2024

80583 Máy siêu âm màu 2D, 4D TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ VIỆT NAM 090107/2024/PL-BYT Còn hiệu lực
09/01/2024

80584 Máy siêu âm màu 2D, 4D TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ VIỆT NAM 090108/2024/PL-BYT Còn hiệu lực
09/01/2024

80585 Máy siêu âm màu 2D, 4D TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ VIỆT NAM 1706/2024/PL-BYT Còn hiệu lực
17/06/2024

80586 Máy siêu âm màu 2D, 4D và phụ kiện TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT THIẾT BỊ THIÊN PHÚC 2912/2022PL-TP Còn hiệu lực
29/12/2022

80587 Máy siêu âm màu 2D, 4D, 5D và phụ kiện TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT THIẾT BỊ THIÊN PHÚC 12/2022PL-TP Còn hiệu lực
27/12/2022

80588 Máy siêu âm màu 2D, 5D và phụ kiện TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT THIẾT BỊ THIÊN PHÚC 2712/2022PL-TP Còn hiệu lực
27/12/2022

80589 Máy siêu âm màu 2D/4D TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ VIỆT NAM 2212/2022/PL-BYT Còn hiệu lực
30/05/2023

80590 Máy siêu âm màu 2D/4D TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ VIỆT NAM 2512/2022/PL-BYT Còn hiệu lực
30/05/2023