STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
80641 Máy đo nhãn áp TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y KHOA TÂM AN 2220-TA/BPL-HCM Còn hiệu lực
15/07/2022

80642 Máy đo nhãn áp TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y KHOA TÂM AN 2221-TA/BPL-HCM Còn hiệu lực
15/07/2022

80643 Máy đo nhãn áp TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y KHOA TÂM AN 22-20/TA-BPL Còn hiệu lực
18/08/2022

80644 Máy đo nhãn áp TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y KHOA TÂM AN 22-21/TA-BPL Còn hiệu lực
18/08/2022

80645 Máy đo nhãn áp TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ANDAMAN MEDICAL VIỆT NAM 02/161222/KQPL-AMV Còn hiệu lực
13/03/2023

80646 Máy đo nhãn áp TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ANDAMAN MEDICAL VIỆT NAM 03/161222/KQPL-AMV Còn hiệu lực
13/03/2023

80647 Máy đo nhãn áp TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ANDAMAN MEDICAL VIỆT NAM 04/161222/KQPL-AMV Còn hiệu lực
13/03/2023

80648 Máy đo nhãn áp TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ANDAMAN MEDICAL VIỆT NAM 05/161222/KQPL-AMV Còn hiệu lực
13/03/2023

80649 Máy đo nhãn áp TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ NAM HƯNG 1503KL/170000032/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
06/04/2023

80650 Máy đo nhãn áp TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH PARAGON CARE VIỆT NAM 230801/PLB-PRVN Còn hiệu lực
30/08/2023