STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
80651 Máy đo huyết áp để bàn TTBYT Loại B TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 2918 PL Bệnh viện đa khoa tỉnh Lai Châu Còn hiệu lực
20/12/2019

80652 Máy đo huyết áp để bàn TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH VIỆT QUANG 68/2022/CV-VQ Còn hiệu lực
12/07/2022

80653 Máy đo huyết áp điện tử TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH TERUMO VIỆT NAM 2017TVC-PL37/170000041/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ TERUMO VIỆT NAM Còn hiệu lực
24/06/2019

80654 Máy đo huyết áp điện tử TTBYT Loại B VIỆN KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ VÀ ĐO LƯỜNG 094A-EIMI/2019/170000141/PCBPL-BYT Công Ty Cổ phần Kỹ thuật Gia Quốc Khoa Còn hiệu lực
02/07/2019

80655 Máy đo huyết áp điện tử TTBYT Loại B VIỆN KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ VÀ ĐO LƯỜNG 128-EIMI/2018/170000141/PCBPL-BYT Công Ty TNHH Thiết Bị Y tế Huỳnh Ngọc Còn hiệu lực
08/07/2019

80656 Máy đo huyết áp điện tử TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH XUÂN VY 200-XV/2017/170000024/PCBPL-BYT Công Ty Cổ phần Kỹ thuật Gia Quốc Khoa Còn hiệu lực
17/08/2019

80657 Máy đo huyết áp điện tử TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 952/180000028/ PCBPL-BYT Trường Đại Học Duy Tân Còn hiệu lực
12/12/2019

80658 Máy đo huyết áp điện tử TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ PHƯƠNG ĐÔNG 48/CTZ-2020/ 190000011/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ PHƯƠNG ĐÔNG Còn hiệu lực
02/03/2020

80659 Máy đo huyết áp điện tử TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ PHƯƠNG ĐÔNG 48/CTZ-2020/ 190000011/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ PHƯƠNG ĐÔNG Còn hiệu lực
02/03/2020

80660 Máy đo huyết áp điện tử TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ PHƯƠNG ĐÔNG 48/CTZ-2020/ 190000011/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ PHƯƠNG ĐÔNG Còn hiệu lực
02/03/2020