STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
80711 Máy sốc điện TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN HEMOTEK 6832021-ĐP/180000023/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
31/07/2022

80712 Máy sốc điện TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ ÁNH NGỌC 10/2023/AN Còn hiệu lực
21/02/2023

80713 Máy soi bóng đồng tử và phụ kiện TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ NAM HƯNG 021022KL/170000032/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
24/11/2022

80714 Máy soi cặn nước tiểu TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ MINH TÂM MT-03/170000019/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thiết bị Nhật Anh Đã thu hồi
20/11/2019

80715 Máy soi cặn nước tiểu TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ MINH TÂM MT-18/170000019/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thiết bị Nhật Anh Đã thu hồi
20/11/2019

80716 Máy soi cặn nước tiểu TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ MINH TÂM MT-98/170000019/PCBPL-BYT Công ty TNHH Kỹ thuật Nam Phương Đã thu hồi
02/01/2020

80717 Máy soi cặn nước tiểu TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ MINH TÂM MT-98/170000019/PCBPL-BYT Công ty TNHH Kỹ thuật Nam Phương Đã thu hồi
02/01/2020

80718 Máy soi cặn nước tiểu TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ MINH TÂM MT-734/170000019/PCBPL-BYT Công ty TNHH Kỹ thuật Nam Phương Đã thu hồi
02/01/2020

80719 Máy soi cặn nước tiểu TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ MINH TÂM MT-735/170000019/PCBPL-BYT Công ty TNHH Kỹ thuật Nam Phương Đã thu hồi
03/01/2020

80720 Máy soi cặn nước tiểu TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ NHẬT ANH 34/2019/NA-PL Công ty TNHH Kỹ thuật Nam Phương Còn hiệu lực
10/12/2019