STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
80721 Máy theo dõi bệnh nhân đa thông số TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ TẤT THÀNH 001/20220919/PLTTBYT-TT Còn hiệu lực
19/09/2022

80722 Máy theo dõi bệnh nhân được chăm sóc đặc biệt TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DƯỢC PHẨM TÂN THÀNH 201223-TT/170000070/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
25/12/2023

80723 Máy theo dõi bệnh nhân, phụ kiện đi kèm TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM TRANG THIẾT BỊ Y TẾ T.D 15-2019/170000044/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ VIỆT Còn hiệu lực
29/07/2019

80724 Máy theo dõi bệnh nhân TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 934/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ Y TẾ SAO ĐÔNG DƯƠNG Còn hiệu lực
08/09/2020

80725 Máy theo dõi chỉ số máu liên tục và phụ kiện đi kèm TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ VIỆT GIA 19.23/200000002/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
27/12/2023

80726 Máy theo dõi chỉ số máu liên tục và phụ kiện đi kèm TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ VIỆT GIA 19.23/200000002/PCBPL-BYT Đã thu hồi
09/10/2023

80727 Máy theo dõi chỉ số máu và phụ kiện đi kèm TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ VIỆT GIA 17.21/200000002/PCBPL-BYT Công ty Cổ phần Thiết bị Y tế Việt Gia Còn hiệu lực
09/06/2021

80728 Máy theo dõi chỉ số máu và phụ kiện đi kèm TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ VIỆT GIA 30.18/170000163/PCBPL-BYT Công ty Cổ phần Thiết bị Y tế Việt Gia Đã thu hồi
27/06/2019

80729 Máy theo dõi chỉ số sinh tồn bệnh nhân TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20210701 -ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT Công ty Cổ phần Thiết bị và Hóa chất Thăng Long Đã thu hồi
14/10/2021

80730 Máy theo dõi chỉ số sinh tồn của bệnh nhân và phụ kiện TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20210701-ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ VÀ HOÁ CHẤT THĂNG LONG Còn hiệu lực
30/08/2021