STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
80731 Máy đo huyết áp điện tử TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THIẾT BỊ Y TẾ TOÀN PHÁT 0254/200000039/PCBPL-BYT Máy đo huyết áp điện tử Còn hiệu lực
17/09/2021

80732 Máy đo huyết áp điện tử TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 2088/2021/180000028/PCBPL-BYT Ông KATO TSUYOSHI Còn hiệu lực
27/09/2021

80733 Máy đo huyết áp điện tử TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 2104A/2021/180000028/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN DR.AMERICO GROUP Còn hiệu lực
01/10/2021

80734 Máy đo huyết áp điện tử TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ PHƯƠNG ĐÔNG 254/CTZ-2021/190000011/PCBPL-BYT Chi nhánh Công ty Cổ phần sản xuất và dịch vụ Tràng An tại Bắc Ninh Còn hiệu lực
13/11/2021

80735 Máy đo huyết áp điện tử TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 2278/2021/180000028/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ HACHI Còn hiệu lực
17/11/2021

80736 Máy đo huyết áp điện tử TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ TERUMO VIỆT NAM 166.21/PL-TVME/200000037/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thiết bị Y tế Terumo Việt Nam Còn hiệu lực
20/12/2021

80737 Máy đo huyết áp điện tử TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ HÀ NỘI 82221CN/190000014/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN CẢNG TOÀN THẮNG Còn hiệu lực
22/12/2021

80738 Máy đo huyết áp điện tử TTBYT Loại B CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ DỊCH VỤ TRÀNG AN TẠI BẮC NINH 03/ 2022-CTZ/TA-PL Còn hiệu lực
17/01/2022

80739 Máy đo huyết áp điện tử TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y SINH 28.02/PCBPL-BIO_BP A Còn hiệu lực
28/02/2022

80740 Máy đo huyết áp điện tử TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y SINH 28.02/PCBPL-BIO_BP B1-2-3 Còn hiệu lực
28/02/2022