STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
80731 Sứ nha khoa TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 44/MED1118/ CÔNG TY TNHH DENTSPLY SIRONA VIỆT NAM Còn hiệu lực
16/10/2019

80732 Sứ nha khoa TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 132/MED0818/(1) CÔNG TY TNHH DENTSPLY SIRONA VIỆT NAM Còn hiệu lực
21/10/2019

80733 Sứ nha khoa TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 60/MED1219 CÔNG TY TNHH DENTSPLY SIRONA VIỆT NAM Còn hiệu lực
15/04/2020

80734 Sứ nha khoa TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 61/MED1219 CÔNG TY TNHH DENTSPLY SIRONA VIỆT NAM Còn hiệu lực
15/04/2020

80735 Sứ nha khoa TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 62/MED1219 CÔNG TY TNHH DENTSPLY SIRONA VIỆT NAM Còn hiệu lực
15/04/2020

80736 Sứ nha khoa TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20210517-ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH DENTSPLY SIRONA VIỆT NAM Còn hiệu lực
23/07/2021

80737 Sứ nha khoa TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20210518-ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH DENTSPLY SIRONA VIỆT NAM Còn hiệu lực
23/07/2021

80738 Sứ nha khoa TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20210519-ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH DENTSPLY SIRONA VIỆT NAM Còn hiệu lực
23/07/2021

80739 Sứ nha khoa TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20210834-ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN BECTON DICKINSON ASIA LIMITED TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH, Đã thu hồi
04/01/2022

80740 Sứ nha khoa TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20210835ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH DENTSPLY SIRONA VIỆT NAM Còn hiệu lực
04/01/2022