STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
80741 Sứ nha khoa TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20210834-ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH DENTSPLY SIRONA VIỆT NAM Còn hiệu lực
05/01/2022

80742 Sứ nha khoa TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DENTSPLY SIRONA VIỆT NAM 2803-1/DSV/PL-22 Còn hiệu lực
28/03/2022

80743 Sứ nha khoa TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DENTSPLY SIRONA VIỆT NAM 1005/DSV/PL-22 Còn hiệu lực
11/05/2022

80744 Sứ nha khoa TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DENTSPLY SIRONA VIỆT NAM 1005-1/DSV/PL-22 Còn hiệu lực
03/10/2022

80745 Sứ nha khoa TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DENTSPLY SIRONA VIỆT NAM 1005-1/DSV/PL-22 Còn hiệu lực
03/10/2022

80746 Sứ nha khoa TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DENTSPLY SIRONA VIỆT NAM 0410/DSV/PL-22 Còn hiệu lực
04/10/2022

80747 Sứ nha khoa (Estar G-Press) TTBYT Loại B TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM VÀ CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG TQC 696.20/180000026/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH OSSTEM IMPLANT VI NA Còn hiệu lực
12/01/2021

80748 Sứ nha khoa dạng bột TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 45/MED1118/ CÔNG TY TNHH DENTSPLY SIRONA VIỆT NAM Còn hiệu lực
16/10/2019

80749 Sứ nha khoa dạng bột TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 46/MED1118/ CÔNG TY TNHH DENTSPLY SIRONA VIỆT NAM Còn hiệu lực
16/10/2019

80750 Sứ nha khoa dạng bột TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 47/MED1118/ CÔNG TY TNHH DENTSPLY SIRONA VIỆT NAM Còn hiệu lực
16/10/2019