STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
80821 Túi ép tiệt trùng loại dẹp TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DƯƠNG GIA 0208/DUONG GIA/BPL Còn hiệu lực
03/08/2022

80822 Túi ép tiệt trùng nhiệt độ cao TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 678/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN AIPT VIỆT NAM Còn hiệu lực
30/06/2020

80823 Túi ép tiệt trùng nhiệt độ thấp TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 678/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN AIPT VIỆT NAM Còn hiệu lực
30/06/2020

80824 Túi ép tiệt trùng Sterileright TTBYT Loại A TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM VÀ CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG TQC 476.21/180000026/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI HẠNH MINH Còn hiệu lực
30/09/2021

80825 TÚI ÉP TIỆT TRÙNG, BĂNG KEO HẤP TIỆT TRÙNG CÁC KÍCH THƯỚC TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI THIẾT BỊ Y TẾ AN LỢI 28/90-170000159/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thương Mại Thiết Bị Y Tế An Lợi Còn hiệu lực
13/11/2019

80826 TÚI ÉP TIỆT TRÙNG, BĂNG KEO HẤP TIỆT TRÙNG CÁC KÍCH THƯỚC TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI THIẾT BỊ Y TẾ AN LỢI 29/90-170000159/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thương Mại Thiết Bị Y Tế An Lợi Còn hiệu lực
13/11/2019

80827 Túi ép tiệt trùng, bằng nhựa, dùng trong y tế (Unprinted pouch) TTBYT Loại A TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM VÀ CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG TQC 138.21/180000026/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI HẠNH MINH Còn hiệu lực
26/05/2021

80828 Túi ép tiệt trùng Tyvek (Túi ép Tyvek, Giấy cuộn Tyvek) TTBYT Loại A TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 1485 TTDV CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI HẠNH MINH Còn hiệu lực
30/10/2019

80829 Túi ép Tyvek đựng dụng cụ tiệt khuẩn với chỉ thị hóa học TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI QUANG MINH 2020512/170000164/PCBPL-BYT Công ty TNHH Sản Phẩm Khử Trùng Cao Cấp Việt Nam Còn hiệu lực
23/02/2021

80830 Túi ép Tyvek đựng dụng cụ tiệt khuẩn với chỉ thị hóa học TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI QUANG MINH 2021255/170000164/PCBPL-BYT Công ty TNHH Sản Phẩm Khử Trùng Cao Cấp Việt Nam Còn hiệu lực
02/08/2021