STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
80841 Máy soi cặn nước tiểu bán tự động TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ NHẬT ANH 154/2022/NA-PL Còn hiệu lực
27/10/2022

80842 Máy soi cặn nước tiểu tự động TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ MINH TÂM MT-03/170000019/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thiết bị Nhật Anh Đã thu hồi
20/11/2019

80843 Máy soi cặn nước tiểu tự động TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ MINH TÂM MT-03/170000019/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thiết bị Nhật Anh Đã thu hồi
20/11/2019

80844 Máy soi cặn nước tiểu tự động TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ MINH TÂM MT-18/170000019/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thiết bị Nhật Anh Đã thu hồi
20/11/2019

80845 Máy soi cặn nước tiểu tự động TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ MINH TÂM MT-18/170000019/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thiết bị Nhật Anh Đã thu hồi
20/11/2019

80846 Máy soi cặn nước tiểu tự động TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ MINH TÂM MT-840/170000019/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thiết bị Nhật Anh Đã thu hồi
20/11/2019

80847 Máy soi cặn nước tiểu tự động TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ NHẬT ANH 47/2019/NA-PL Công ty TNHH Thiết bị Nhật Anh Còn hiệu lực
19/11/2019

80848 Máy soi cặn nước tiểu tự động TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ NHẬT ANH 93/2019/NA-PL Công ty TNHH Thiết bị Nhật Anh Còn hiệu lực
19/11/2019

80849 Máy soi cặn nước tiểu tự động TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ NHẬT ANH 202/2020/NA-PL Công ty TNHH Thiết bị Nhật Anh Còn hiệu lực
23/07/2020

80850 Máy soi cặn nước tiểu tự động TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ NHẬT ANH 202/2020/NA-PL Công ty TNHH Thiết bị Nhật Anh Còn hiệu lực
23/07/2020