STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
80891 Túi hậu môn nhân tạo một mảnh Flexima, loại kín TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM 14/170000047/PCBPL-BYT Công ty TNHH B. Braun Việt Nam Còn hiệu lực
17/06/2019

80892 Túi hậu môn nhân tạo một mảnh Flexima, loại kín TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM 437/170000047/PCBPL-BYT Công ty TNHH B. Braun Việt Nam Còn hiệu lực
14/02/2020

80893 Túi hậu môn nhân tạo một mảnh Flexima, loại xả TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM 15/170000047/PCBPL-BYT Công ty TNHH B. Braun Việt Nam Còn hiệu lực
24/06/2019

80894 Túi hậu môn nhân tạo một mảnh, loại xả TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM 800/170000047/PCBPL-BYT Công ty TNHH B. Braun Việt Nam Còn hiệu lực
10/11/2021

80895 Túi hậu môn nhân tạo Proxima một mảnh, loại xả TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM 437/170000047/PCBPL-BYT Công ty TNHH B. Braun Việt Nam Còn hiệu lực
14/02/2020

80896 Túi hậu môn nhân tạo rời (dùng kèm đế) TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 57/MED0919 Túi hậu môn nhân tạo rời (dùng kèm đế) Còn hiệu lực
14/11/2019

80897 Túi hậu môn nhân tạo rời (dùng kèm đế) TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 32/MED1119 CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM B.H.C Còn hiệu lực
20/02/2020

80898 Túi hậu môn nhân tạo SOFTOMY TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN TANAPHAR 09/170000086/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN TANAPHAR Còn hiệu lực
08/07/2019

80899 Túi hậu môn nhân tạo Softomy (Softomy Colostomy Bag) TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN TANAPHAR 33/170000086/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN TANAPHAR Còn hiệu lực
08/07/2019

80900 Túi hậu môn nhân tạo trẻ em TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 44/MED0919 CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM B.H.C Còn hiệu lực
14/11/2019