STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
80901 Máy thở áp lực dương TTBYT Loại C TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU VÀ TƯ VẤN KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 01/1809/MERAT-2020 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM CALAPHARCO Còn hiệu lực
05/08/2021

80902 Máy thở áp lực dương TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ BPHARM 2022103012/HSTL.BPM Còn hiệu lực
31/10/2022

80903 Máy thở áp lực dương TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ BPHARM 2022103012/HSTL.BPM Còn hiệu lực
31/10/2022

80904 Máy thở áp lực dương TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ BPHARM 2022103012/HSTL.BPM Còn hiệu lực
31/10/2022

80905 Máy thở áp lực dương TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ BPHARM 2022103012/HSTL.BPM Còn hiệu lực
31/10/2022

80906 Máy thở áp lực dương TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM CALAPHARCO 23091001/HSTL.CLA Còn hiệu lực
17/09/2023

80907 Máy thở áp lực dương TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM CALAPHARCO 23091001/HSTL.CLA Còn hiệu lực
17/09/2023

80908 Máy thở áp lực dương TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM CALAPHARCO 23091001/HSTL.CLA Còn hiệu lực
17/09/2023

80909 Máy thở áp lực dương TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM CALAPHARCO 23091001/HSTL.CLA Còn hiệu lực
17/09/2023

80910 Máy thở áp lực dương TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM CALAPHARCO 23091001/HSTL.CLA Còn hiệu lực
17/09/2023