STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
80951 Ống phản ứng TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH SIEMENS HEALTHCARE 173-02/SHV-RC-2020 Công ty TNHH Thương Mại - Dịch Vụ Kỹ Thuật Lục Tỉnh Còn hiệu lực
06/11/2020

80952 Ống phản ứng TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH SIEMENS HEALTHCARE 06/SHV-RC-2021 Công ty TNHH Siemens Healthcare Còn hiệu lực
05/03/2021

80953 Ống phản ứng TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH SYSMEX VIỆT NAM 342 PL/190000040/PCBPL-BYT Công ty TNHH Sysmex Việt Nam Còn hiệu lực
09/11/2021

80954 Ống phản ứng TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ KỸ THUẬT LỤC TỈNH 05/2022/PLTTBYT-LT Còn hiệu lực
14/09/2022

80955 Ống phản ứng TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ KỸ THUẬT LỤC TỈNH 05/2023/PLTTBYT-LT Còn hiệu lực
12/04/2023

80956 Ống phản ứng TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH SIEMENS HEALTHCARE 29/SHV-RC-2023 Còn hiệu lực
15/05/2023

80957 Ống phản ứng TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH SYSMEX VIỆT NAM 40/2023/SVN-PL Còn hiệu lực
22/05/2023

80958 Ống phát tia X TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ CÔNG NGHỆ CAO HÀ TRANG 170000111/PCBPL-BYT/280 Còn hiệu lực
07/07/2022

80959 Ống phát tia X TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ CÔNG NGHỆ CAO HÀ TRANG 30062018-001/PL/GMED Còn hiệu lực
11/04/2023

80960 Ống phát tia X của máy X-quang TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ BÁCH VIỆT 13/170000140/PCBPL-BYT Công ty CP TBYT Bách Việt Còn hiệu lực
28/06/2019