STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
80951 Túi máu ba TTBYT Loại D CÔNG TY CỔ PHẨN CÔNG NGHỆ SINH HỌC THỤY AN PL0014/170000081/PCBPL-BYT CÔNG TY CP CÔNG NGHỆ SINH HỌC THỤY AN Còn hiệu lực
15/08/2019

80952 Túi máu ba TTBYT Loại C VIỆN TRANG THIẾT BỊ VÀ CÔNG TRÌNH Y TẾ 52/170000001/PCBPL-BYT (2019) Công ty TNHH Thiết bị Y tế Terumo Việt Nam Còn hiệu lực
04/05/2020

80953 Túi máu ba TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẨN CÔNG NGHỆ SINH HỌC THỤY AN BPL0003/THUYAN Còn hiệu lực
14/02/2022

80954 Túi máu ba TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẨN CÔNG NGHỆ SINH HỌC THỤY AN BPL0018/THUYAN Còn hiệu lực
17/05/2022

80955 Túi máu ba TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẨN CÔNG NGHỆ SINH HỌC THỤY AN BPL0036/THUYAN Còn hiệu lực
15/09/2022

80956 Túi máu ba 350 ml, loại đỉnh-đáy TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN FRESENIUS KABI VIỆT NAM 0222-36/DMEC-RA Còn hiệu lực
23/02/2022

80957 Túi máu ba có dung dịch bảo quản CPD/AS-5 TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ TERUMO VIỆT NAM 075.21/PL-TVME/ 200000037/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ TERUMO VIỆT NAM Đã thu hồi
19/02/2021

80958 Túi máu ba có dung dịch bảo quản CPD/AS-5 TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ TERUMO VIỆT NAM 125.21/PL-TVME/ 200000037/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ TERUMO VIỆT NAM Còn hiệu lực
16/07/2021

80959 Túi máu ba có dung dịch bảo quản CPD/AS-5 TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ TERUMO VIỆT NAM 024.22/PL-TVME Đã thu hồi
28/06/2022

80960 Túi máu ba có dung dịch bảo quản CPD/AS-5 TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ TERUMO VIỆT NAM 054.22/PL-TVME Còn hiệu lực
17/08/2022