STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
80951 Máy thở và vật tư phụ kiện đi kèm TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1038/2021/180000028/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
09/04/2022

80952 Máy thở và vật tư phụ kiện đi kèm TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 17/2022/180000028/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
26/04/2022

80953 Máy thở vận chuyển TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DRAEGER VIỆT NAM DMV-PL-0000422/QRA Còn hiệu lực
27/01/2022

80954 Máy thở vận chuyển cấp cứu TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DRAEGER VIỆT NAM DVN-PL-0005722/QRA Còn hiệu lực
20/04/2022

80955 Máy thở vận chuyển cấp cứu TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DRAEGER VIỆT NAM DVN-PL-0005922/QRA Còn hiệu lực
06/05/2022

80956 Máy thở xách tay TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ - Y TẾ ĐỊNH GIANG Digi-PL/145 Đã thu hồi
22/09/2022

80957 Máy thở xách tay và phụ kiện TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT HIỆP LỢI 95/HLM18/170000150/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ WEMED Còn hiệu lực
13/08/2019

80958 Máy thở xách tay và phụ kiện TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT HIỆP LỢI 20/HLM21/170000150/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT HIỆP LỢI Còn hiệu lực
06/08/2021

80959 Máy thở xâm nhập và không xâm nhập người lớn TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ VIMEC 47LH/PL-2022 Còn hiệu lực
25/03/2022

80960 Máy thở xâm nhập và không xâm nhập người lớn TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ VIMEC 13LH/PL-2022 Còn hiệu lực
08/03/2022