STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
80961 Máy đo nhãn áp không tiếp xúc TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 2181/2021/180000028/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH CARL ZEISS VIỆT NAM Còn hiệu lực
01/12/2021

80962 Máy đo nhãn áp không tiếp xúc TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 2302A/2021/180000028/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ XUẤT NHẬP KHẨU TRANG THIẾT BỊ Y TẾ BÁCH THANH Còn hiệu lực
31/12/2021

80963 Máy đo nhãn áp không tiếp xúc TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ NAM HƯNG 010122KL/170000032/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
19/04/2022

80964 Máy đo nhãn áp không tiếp xúc TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ NAM HƯNG 020122RC/170000032/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
10/06/2022

80965 Máy đo nhãn áp không tiếp xúc TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 786/2021/180000028/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
17/08/2022

80966 Máy đo nhãn áp không tiếp xúc TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ KHOA HỌC KỸ THUẬT HỢP LỰC 12-2022/KQPL-KTHL Còn hiệu lực
23/02/2023

80967 Máy đo nhãn áp không tiếp xúc TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ VIỆT CAN 023/VJS-PL Còn hiệu lực
30/11/2023

80968 Máy đo nhãn áp không tiếp xúc TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 378/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH CARL ZEISS VIỆT NAM Đã thu hồi
01/06/2020

80969 Máy đo nhãn áp không tiếp xúc cầm tay TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ NAM HƯNG 011021KL/170000032/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thiết bị y tế Nam Hưng Còn hiệu lực
08/01/2022

80970 Máy đo nhãn áp không tiếp xúc cầm tay và phụ kiện TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ VIỆT CAN 102/170000043/PCBPL-BYT Công ty TNHH TM & DV Việt Can Còn hiệu lực
08/12/2020