STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
81081 Máy trẻ hóa da TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ TGTM 01-PL/TGTM Còn hiệu lực
04/10/2023

81082 Máy trẻ hóa da bằng công nghệ siêu âm TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ THẨM MỸ VÀ CÔNG NGHỆ Y HỌC 2033/170000074/ PCBPL-BYT Còn hiệu lực
13/03/2023

81083 Máy trẻ hóa da bằng sóng RF TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ THẨM MỸ VÀ CÔNG NGHỆ Y HỌC 1893/170000074/ PCBPL-BYT Còn hiệu lực
04/03/2023

81084 Máy trẻ hóa da bằng sóng RF TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ THẨM MỸ VÀ CÔNG NGHỆ Y HỌC 522/170000001/PCBPL-BYT. Còn hiệu lực
04/03/2023

81085 Máy trẻ hóa da bằng sóng RF TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ THẨM MỸ VÀ CÔNG NGHỆ Y HỌC 1893/170000074/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
13/03/2023

81086 Máy trẻ hóa da bằng tia Laser TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ THẨM MỸ VÀ CÔNG NGHỆ Y HỌC 354/170000001/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
04/03/2023

81087 Máy trẻ hóa da công nghệ CO2 Fractional Laser TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 2684A/2021/180000028/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
19/08/2022

81088 Máy trẻ hóa da công nghệ CO2 Fractional Laser TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 2672A/2021/180000028/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
14/07/2022

81089 Máy trẻ hóa da công nghệ CO2 Fractional Laser TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 2673A/2021/180000028/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
14/07/2022

81090 Máy trẻ hóa da công nghệ CO2 Fractional Laser TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 2291/2021/180000028/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
01/10/2022