STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
81091 Tấm điện cực nối đất TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ MINH KHOA 25/170000083/PCBPL-BYT CTY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ MINH KHOA Còn hiệu lực
04/07/2019

81092 Tấm điện cực thu hồi TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH JOHNSON & JOHNSON (VIỆT NAM) VN-LTR-RA-298-2018/170000003/PCBPL-BYT Công ty TNHH Johnson & Johnson (Việt Nam) Còn hiệu lực
21/06/2019

81093 Tấm điện cực thu hồi TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH JOHNSON & JOHNSON (VIỆT NAM) VN-LTR-RA-343-2018/170000003/PCBPL-BYT Công ty TNHH Johnson & Johnson (Việt Nam) Còn hiệu lực
21/06/2019

81094 Tấm điện cực thu hồi dùng cho người lớn TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH JOHNSON & JOHNSON (VIỆT NAM) VN-LTR-RA-299-2018/170000003/PCBPL-BYT Công ty TNHH Johnson & Johnson (Việt Nam) Còn hiệu lực
21/06/2019

81095 Tấm điện cực thu hồi dùng cho người lớn và trẻ em TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH JOHNSON & JOHNSON (VIỆT NAM) VN-LTR-RA-300-2018/170000003/PCBPL-BYT Công ty TNHH Johnson & Johnson (Việt Nam) Còn hiệu lực
21/06/2019

81096 Tấm điện cực thu hồi dùng cho trẻ em TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH JOHNSON & JOHNSON (VIỆT NAM) VN-LTR-RA-301-2018/170000003/PCBPL-BYT Công ty TNHH Johnson & Johnson (Việt Nam) Còn hiệu lực
21/06/2019

81097 Tấm điện cực trung tính TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI QUANG MINH 2021464/170000164/PCBPL-BYT Công ty TNHH Qualtech Consulting Còn hiệu lực
13/10/2021

81098 Tấm điện cực trung tính TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH JOHNSON & JOHNSON (VIỆT NAM) VN-LTR-RA-371-2021/190000023/PCBPL-BYT Công ty TNHH Johnson & Johnson (Việt Nam) Còn hiệu lực
16/11/2021

81099 Tấm điện cực trung tính TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM VN/2021/11/579 CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
29/11/2021

81100 Tấm điện cực trung tính TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM VN/2022/01/05 Còn hiệu lực
10/02/2022