STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
81101 Máy tách chiết ADN/ARN tự động TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ KHOA HỌC BIOMEDIC PNG-001-080422 Còn hiệu lực
09/04/2022

81102 Máy tách chiết AND/ARN tự động TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1483/2020/180000028/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH VẬT TƯ KHOA HỌC KỸ THUẬT ĐÔNG DƯƠNG Còn hiệu lực
02/11/2021

81103 Máy tách chiết axit nucleic TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ QUANG MINH QMPL-082022/170000030/PCBL-BYT Còn hiệu lực
10/02/2022

81104 Máy tách chiết axit nucleic TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ QUANG MINH QMPL-082022/170000030/PCBL-BYT Còn hiệu lực
10/02/2022

81105 Máy tách chiết axit nucleic TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ QUANG MINH QMPL-082022/170000030/PCBL-BYT Còn hiệu lực
10/02/2022

81106 Máy tách chiết axit nucleic TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ QUANG MINH QMPL-082022/170000030/PCBL-BYT Còn hiệu lực
10/02/2022

81107 Máy tách chiết axit nucleic (DNA/RNA) TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ CÔNG NGHỆ CAO HÀ TRANG 170000111/PCBPL-BYT/255 Công ty Cổ phần Hệ thống Y tế AD Còn hiệu lực
08/09/2021

81108 Máy tách chiết axit nucleic (ExiPrepTM 48Dx) TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ ĐỨC MINH 26/180000008/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
20/05/2023

81109 Máy tách chiết axit nucleic Maelstrom 4810 TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN KHOA HỌC KỸ THUẬT QUỐC TẾ THĂNG LONG TBD-001-170424 Còn hiệu lực
29/05/2024

81110 Máy tách chiết axit nucleic Maelstrom 9610 TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN KHOA HỌC KỸ THUẬT QUỐC TẾ THĂNG LONG TBD-001-170424 Còn hiệu lực
29/05/2024