STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
81111 Túi thở TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI KỸ THUẬT Y TẾ VẠN XUÂN 03PL-VX/200000036/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI KỸ THUẬT Y TẾ VẠN XUÂN Còn hiệu lực
09/07/2020

81112 Túi thở TTBYT Loại B TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM VÀ CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG TQC 432.20/180000026/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN ETT Còn hiệu lực
07/09/2020

81113 Túi thu nhận máu cuống rốn TTBYT Loại C VIỆN TRANG THIẾT BỊ VÀ CÔNG TRÌNH Y TẾ 125/170000001/PCBPL-BYT Công ty Cổ phần Fresenius Kabi Việt Nam Còn hiệu lực
16/03/2021

81114 Túi thu thập máu cuống rốn TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN MEDCOMTECH 02.22/PLTTBYT-MEDCT Còn hiệu lực
12/03/2022

81115 Túi tiệt trùng TTBYT Loại A TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU VÀ TƯ VẤN KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 06/0612/MERAT-2019 Công ty TNHH Andaman Medical Việt Nam Còn hiệu lực
13/12/2019

81116 Túi tiệt trùng TTBYT Loại A TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 2704 PL CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ AN SINH Còn hiệu lực
29/12/2019

81117 Túi tiệt trùng TTBYT Loại A TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 2705 PL CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VÀ THIẾT BỊ Y TẾ AN SINH Còn hiệu lực
29/12/2019

81118 Túi tiệt trùng TTBYT Loại A TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 2706 PL CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VÀ THIẾT BỊ Y TẾ AN SINH Còn hiệu lực
29/12/2019

81119 Túi tiệt trùng TTBYT Loại A TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 1784PL-TTDV Tổng Công Ty Thiết Bị Y Tế Việt Nam - Ctcp Còn hiệu lực
09/07/2020

81120 Túi tiệt trùng (Phụ lục đính kèm) TTBYT Loại A TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 3857 PL-TTDV CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VÀ THIẾT BỊ Y TẾ AN SINH Còn hiệu lực
07/07/2021