STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
81141 Máy tra dầu tay khoan TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ THIÊN ÂN 634/170000074/PCBPL-BYT Công ty Cổ phần Cung ứng Y tế Nha Phong Còn hiệu lực
18/01/2021

81142 Máy tra dầu dụng cụ nha khoa TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN SEADENT 10052022.01/SD/BPL Đã thu hồi
12/05/2022

81143 Máy tra dầu dụng cụ nha khoa TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN SEADENT 10052022.1/SD/BPL Đã thu hồi
18/05/2022

81144 Máy tra dầu tay khoan TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ ĐỒNG LỢI 209/2020/180000013/PCBPL - BYT Công ty Cổ phần Đầu tư và phát triển Y tế Kon Tum Còn hiệu lực
06/08/2020

81145 Máy tra dầu tay khoan TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ THIÊN ÂN 2024/170000074/PCBPL-BYT Công ty Cổ phần Cung ứng Y tế Nha Phong Còn hiệu lực
09/05/2021

81146 Máy tra dầu tay khoan TTBYT Loại B TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 4059-8 PL-TTDV Công ty TNHH Thiết bị y tế Bảo Thịnh Còn hiệu lực
27/11/2021

81147 Máy tra dầu tay khoan nha khoa TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20210306 -ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN SEADENT Còn hiệu lực
20/05/2021

81148 Máy tra dầu tay khoan nha khoa TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN SEADENT 23052022.1/SD/BPL Còn hiệu lực
23/05/2022

81149 Máy tra dầu vệ sinh tay khoan TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ NHA KHOA VIỆT QUANG 03102023-01/PCBPL-VQ Còn hiệu lực
09/10/2023

81150 Máy tra dầu vệ sinh và khử trùng tay khoan TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ NHA KHOA VIỆT QUANG 03102023-02/PCBPL-VQ Còn hiệu lực
09/10/2023