STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
81251 Máy tiệt trùng nhiệt độ thấp plasma TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN VTM VIỆT NAM 01/ 170000035/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
19/01/2022

81252 Máy tiệt trùng nhiệt độ thấp plasma TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ THIÊN ÂN 2294/170000074/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
23/03/2022

81253 Máy tiệt trùng nhiệt độ thấp Plasma TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI AN HÒA 10/PL/ANHOA Còn hiệu lực
07/11/2022

81254 Máy tiệt trùng nhiệt độ thấp Plasma TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ AN PHÚC AP-PL2023-0615 Còn hiệu lực
21/12/2023

81255 Máy tiệt trùng nhiệt độ thấp Plasma TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ AN PHÚC AP-PL2023-1223 Còn hiệu lực
26/12/2023

81256 Máy tiệt trùng nhiệt độ thấp plasma TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN HỢP TÁC QUỐC TẾ VIỆT - HÀN 240124/VKIC-PCBPL-BYT Còn hiệu lực
24/01/2024

81257 Máy tiệt trùng nhiệt độ thấp plasma TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ THIÊN ÂN 2294/170000074/PCBPL-BYT Đã thu hồi
14/03/2022

81258 Máy tiệt trùng nhiệt độ thấp plasma TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ THIÊN ÂN 2294 /170000074/PCBPL-BYT Đã thu hồi
15/03/2022

81259 Máy tiệt trùng nhiệt độ thấp plasma TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN HỢP TÁC QUỐC TẾ VIỆT - HÀN 28022022/VKIC-PCBPL-BYT Đã thu hồi
28/02/2023

81260 Máy tiệt trùng nhiệt độ thấp Plasma TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ AN PHÚC AP-PL2022-0615 Đã thu hồi
12/12/2023