STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
81291 Ống thông cắt đốt trong tim mạch TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH BOSTON SCIENTIFIC VIỆT NAM 0191/PCBPL-BSVIETNAM Công ty TNHH BOSTON SCIENTIFIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
25/08/2021

81292 Ống thông cắt đốt trong tim mạch TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH BOSTON SCIENTIFIC VIỆT NAM 0199/PCBPL-BSVIETNAM Công ty TNHH BOSTON SCIENTIFIC VIỆT NAM Đã thu hồi
25/08/2021

81293 Ống thông cắt đốt và cáp nối TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1427/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ VIỆT THẮNG Còn hiệu lực
22/09/2020

81294 Ống thông cắt đốt điện sinh lý tim TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TÂM HỢP 0106/210000009/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TÂM HỢP Còn hiệu lực
27/07/2021

81295 Ống thông cắt đốt điện sinh lý tim TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TÂM HỢP 0116/210000009/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TÂM HỢP Còn hiệu lực
05/08/2021

81296 Ống thông cắt đốt điện sinh lý tim TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TÂM HỢP 0127/210000009/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TÂM HỢP Còn hiệu lực
10/09/2021

81297 Ống thông cắt đốt điện sinh lý tim TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TÂM HỢP 0142/210000009/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TÂM HỢP Còn hiệu lực
04/01/2022

81298 Ống thông cắt đốt điện sinh lý tim TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TÂM HỢP 0152/210000009/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
22/02/2022

81299 Ống thông cắt đốt điện sinh lý tim TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ KHẢI VINH 036KV/170000058/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
28/11/2022

81300 Ống thông cắt đốt điện sinh lý tim TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ KHẢI VINH 034KV/170000058/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
28/11/2022