STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
81301 Thiết bị điều trị da TTBYT Loại B TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 4045-2CL15/10/2021 PL-TTDV Còn hiệu lực
21/01/2022

81302 thiết bị điều trị da TTBYT Loại B TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 4043-2 PL-TTDV Còn hiệu lực
24/02/2022

81303 thiết bị điều trị da TTBYT Loại B TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 4044-2CL12/10/21 PL-TTDV Còn hiệu lực
24/02/2022

81304 Thiết bị điều trị da TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DERMAMED 03/2022/PL-DERMAMED Còn hiệu lực
22/03/2022

81305 Thiết bị điều trị da TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ INAMED 02/2022/PL-INAMED Còn hiệu lực
01/04/2022

81306 Thiết bị điều trị da TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ AESTHETIC AND HEALTH 04/2022/PL-AH Còn hiệu lực
20/04/2022

81307 Thiết bị điều trị da TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ AESTHETIC AND HEALTH 05/2022/PL-AH Còn hiệu lực
20/04/2022

81308 Thiết bị điều trị da TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ AESTHETIC AND HEALTH 06/2022/PL-AH Còn hiệu lực
09/06/2022

81309 Thiết bị điều trị da TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ INAMED 11/2022/PL-INAMED Còn hiệu lực
21/09/2022

81310 Thiết bị điều trị da TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ INAMED 12/2022/PL-INAMED Còn hiệu lực
21/10/2022