STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
81301 Ống thông dùng trong can thiệp mạch vành TTBYT Loại D CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM QUỐC TẾ ABIPHA 21221/210000003/PCBPL-BYT Công ty TNHH Dược phẩm Kim Thông Còn hiệu lực
01/12/2021

81302 Ống thông dùng trong can thiệp mạch vành TTBYT Loại D CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM QUỐC TẾ ABIPHA 21221/210000003/PCBPL-BYT Công ty TNHH Dược phẩm Kim Thông Còn hiệu lực
01/12/2021

81303 Ống thông dùng trong can thiệp mạch vành TTBYT Loại D CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM QUỐC TẾ ABIPHA 21221/210000003/PCBPL-BYT Công ty TNHH Dược phẩm Kim Thông Còn hiệu lực
01/12/2021

81304 Ống thông dùng trong can thiệp mạch vành TTBYT Loại D CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM QUỐC TẾ ABIPHA 21221/210000003/PCBPL-BYT Công ty TNHH Dược phẩm Kim Thông Còn hiệu lực
01/12/2021

81305 Ống thông dùng trong can thiệp tim mạch TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1424/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ VIỆT THẮNG Còn hiệu lực
22/09/2020

81306 Ống thông dùng trong can thiệp tim mạch TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH BOSTON SCIENTIFIC VIỆT NAM 0064/PCBPL-BSVN Công ty TNHH BOSTON SCIENTIFIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
28/10/2020

81307 Ống thông dùng trong can thiệp tim mạch TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH BOSTON SCIENTIFIC VIỆT NAM 0075/PCBPL-BSVN Công ty TNHH BOSTON SCIENTIFIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
31/10/2020

81308 Ống thông dùng trong can thiệp tim mạch TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH BOSTON SCIENTIFIC VIỆT NAM 0019/PCBPL-BYT Công ty TNHH BOSTON SCIENTIFIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
30/10/2020

81309 Ống thông dùng trong can thiệp tim mạch TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH BOSTON SCIENTIFIC VIỆT NAM 0115/PCBPL-BSVIETNAM Công ty TNHH BOSTON SCIENTIFIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
08/01/2021

81310 Ống thông dùng trong can thiệp tim mạch TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH BOSTON SCIENTIFIC VIỆT NAM 0078/PCBPL-BSVN Công ty TNHH BOSTON SCIENTIFIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
05/03/2021