STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
81301 Máy xét nghiệm miễn dịch tự động TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH VẠN NIÊN VN-82/170000069/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
27/06/2022

81302 Máy xét nghiệm miễn dịch tự động TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ VÀ HÓA CHẤT VẠN XUÂN VN-MIN1/210000011/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
13/07/2022

81303 Máy xét nghiệm miễn dịch tự động TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG 66/2022/NP-PL Còn hiệu lực
08/08/2022

81304 Máy xét nghiệm miễn dịch tự động TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG 67/2022/NP-PL Còn hiệu lực
08/08/2022

81305 Máy xét nghiệm miễn dịch tự động TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG 86/2022/NP-PL Còn hiệu lực
08/08/2022

81306 Máy xét nghiệm miễn dịch tự động TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH VẠN NIÊN VN-BDT/01-2022 Còn hiệu lực
23/09/2022

81307 Máy xét nghiệm miễn dịch tự động TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH VẠN NIÊN VN-BDT/02-2022 Còn hiệu lực
23/09/2022

81308 Máy xét nghiệm miễn dịch tự động TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH VẠN NIÊN VN-BDT/02-2022 Còn hiệu lực
23/09/2022

81309 Máy xét nghiệm miễn dịch tự động TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH VẠN NIÊN VN-BDT/02-2022 Còn hiệu lực
23/09/2022

81310 Máy xét nghiệm miễn dịch tự động TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH VẠN NIÊN VN-BDT/02-2022 Còn hiệu lực
23/09/2022