STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
81311 Que thử nước tiểu TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ MINH TÂM MT-03/170000019/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thiết bị Nhật Anh Đã thu hồi
20/11/2019

81312 Que thử nước tiểu TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ Y TẾ & GIÁO DỤC PQB 58CL-PQB/170000029/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH KHOA HỌC KỸ THUẬT HƯỚNG DƯƠNG Còn hiệu lực
01/12/2019

81313 Que thử nước tiểu TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 891 / 180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ ĐẠI DƯƠNG Còn hiệu lực
13/12/2019

81314 Que thử nước tiểu TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ NHẬT ANH 188/2019/NA-PL Công ty TNHH Sức khỏe và Môi trường Việt Nam Còn hiệu lực
10/02/2020

81315 Que thử nước tiểu TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI HỢP NHẤT 32-111019-SPIN/170000055/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI HỢP NHẤT Còn hiệu lực
23/02/2020

81316 Que thử nước tiểu TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20191040 -ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH VIETMED HCM Còn hiệu lực
10/04/2020

81317 Que thử nước tiểu TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ NHẬT ANH 184/2020/NA-PL Công ty TNHH Kỹ thuật Nam Phương Còn hiệu lực
16/07/2020

81318 Que thử nước tiểu TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ MINH TÂM MT-150/170000019/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thiết bị Nhật Anh Đã thu hồi
23/07/2020

81319 Que thử nước tiểu TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ MINH TÂM MT-151/170000019/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thiết bị Nhật Anh Đã thu hồi
23/07/2020

81320 Que thử nước tiểu TTBYT Loại B TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM VÀ CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG TQC 427.20/180000026/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ NGHĨA TÍN Còn hiệu lực
07/09/2020