STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
81371 Que thử nước tiểu sử dụng cho máy phân tích nước tiểu TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH VẠN VẠN THÔNG 05.08.2022/VVT Còn hiệu lực
09/08/2022

81372 Que thử nước tiểu sử dụng kết hợp với máy phân tích nước tiểu tự động hoặc đọc kết quả bằng mắt thường TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ MINH TÂM MT-82/170000019/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
16/11/2022

81373 Que thử nước tiểu sử dụng kết hợp với máy phân tích nước tiểu tự động hoặc đọc kết quả bằng mắt thường TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ MINH TÂM MT-82/170000019/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
16/11/2022

81374 Que thử nước tiểu sử dụng kết hợp với máy phân tích nước tiểu tự động hoặc đọc kết quả bằng mắt thường TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ NHẬT ANH 183/2022/NA-PL Còn hiệu lực
16/11/2022

81375 Que thử nước tiểu sử dụng kết hợp với máy phân tích nước tiểu tự động hoặc đọc kết quả bằng mắt thường TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ NHẬT ANH 183/2022/NA-PL Còn hiệu lực
16/11/2022

81376 Que thử Peracetic Acid DiaQuant® TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẨN CÔNG NGHỆ SINH HỌC THỤY AN PL0006/170000081/PCBPL-BYT CÔNG TY CP CÔNG NGHỆ SINH HỌC THỤY AN Còn hiệu lực
10/08/2019

81377 QUE THỬ PEROXIDE DIAQUANT® TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẨN CÔNG NGHỆ SINH HỌC THỤY AN PL0007/170000081/PCBPL-BYT CÔNG TY CP CÔNG NGHỆ SINH HỌC THỤY AN Còn hiệu lực
10/08/2019

81378 Que thử phân tích nước tiểu TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 465/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THIẾT BỊ CÔNG NGHỆ NTN GLOBAL Còn hiệu lực
29/12/2020

81379 Que thử phân tích nước tiểu TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 465/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THIẾT BỊ CÔNG NGHỆ NTN GLOBAL Còn hiệu lực
29/12/2020

81380 Que thử phân tích nước tiểu TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ QUỐC TẾ KHÁNH HƯNG 0004/ALLT/PLTTB_KH Còn hiệu lực
25/05/2022