STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
81391 Máy xét nghiệm sinh hóa TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ ĐÔNG Á 014-DA/ 170000108/PCBPL-BYT Công ty Cổ phần thương mại và dịch vụ kỹ thuật An Sinh Còn hiệu lực
12/02/2020

81392 Máy xét nghiệm sinh hóa TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 124/MED0919 CÔNG TY TNHH YUWA VIỆT NAM Còn hiệu lực
19/02/2020

81393 Máy xét nghiệm sinh hóa TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ ĐÔNG Á 028-DA/170000108/PCBPL-BYT Công ty cổ phần thương mại và dịch vụ kỹ thuật An Sinh Còn hiệu lực
29/06/2020

81394 Máy xét nghiệm sinh hóa TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL1545/170000130/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM Còn hiệu lực
13/08/2021

81395 Máy xét nghiệm sinh hóa TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ VÀ HÓA CHẤT VẠN XUÂN VN-17/210000011/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH VẠN NIÊN Còn hiệu lực
24/08/2021

81396 Máy xét nghiệm sinh hóa TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ VÀ HÓA CHẤT VẠN XUÂN VN-18/210000011/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH VẠN NIÊN Còn hiệu lực
24/08/2021

81397 Máy xét nghiệm sinh hóa TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ QUANG MINH QMPL-082017/170000030/PCBPL-BYT Công ty cổ phần y tế Quang Minh Còn hiệu lực
01/09/2021

81398 Máy xét nghiệm sinh hóa TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ QUANG MINH QMPL-022017/170000030/PCBPL-BYT Công ty cổ phần y tế Quang Minh Còn hiệu lực
01/09/2021

81399 Máy xét nghiệm sinh hóa TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL1982/210000017/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM Còn hiệu lực
17/09/2021

81400 Máy xét nghiệm sinh hóa TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL2070/210000017/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM Còn hiệu lực
23/10/2021