STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
81401 Máy đo đường huyết cá nhân TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL3372/210000017/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
06/01/2023

81402 Máy đo đường huyết cá nhân TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL3375/210000017/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
06/01/2023

81403 Máy đo đường huyết cá nhân TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL3376/210000017/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
06/01/2023

81404 Máy đo đường huyết cá nhân TTBYT Loại B CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MEDIUSA 1301/2023/PL-MEDIUSA Còn hiệu lực
14/01/2023

81405 Máy đo đường huyết cá nhân TTBYT Loại B CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MEDIUSA 1302/2023/PL-MEDIUSA Còn hiệu lực
14/01/2023

81406 Máy đo đường huyết cá nhân TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL3377/210000017/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
13/02/2023

81407 Máy đo đường huyết cá nhân TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL3473/210000017/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
13/02/2023

81408 Máy đo đường huyết cá nhân TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ VIỆT PHÁP 01-PL/2023/VP Còn hiệu lực
23/02/2023

81409 Máy đo đường huyết cá nhân TTBYT Loại B CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MEDIUSA 0704/2023/PL-MEDIUSA Còn hiệu lực
10/04/2023

81410 Máy đo đường huyết cá nhân TTBYT Loại B CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MEDIUSA 0804/2023/PL-MEDIUSA Còn hiệu lực
10/04/2023