STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
81411 Máy tạo nhịp tim vĩnh viễn kèm phụ kiện TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1998/2021/180000028/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ VIỆT THẮNG Còn hiệu lực
11/01/2022

81412 Máy tạo nhịp tim vĩnh viễn và phụ kiện TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 110/MED1218/ CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
12/08/2019

81413 Máy tạo nhịp tim vĩnh viễn và phụ kiện TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 13/MED1117/ CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
07/10/2019

81414 Máy tạo nhịp tim vĩnh viễn và phụ kiện TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 59/MED0919 CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
15/11/2019

81415 Máy tạo nhịp tim vĩnh viễn và phụ kiện TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 85/MED0919 CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
20/11/2019

81416 Máy tạo nhịp tim vĩnh viễn và phụ kiện TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 86/MED0919 CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
20/11/2019

81417 Máy tạo nhịp tim vĩnh viễn và phụ kiện TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 88/MED0919 CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
20/11/2019

81418 Máy tạo nhịp tim vĩnh viễn và phụ kiện TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 02/MED1019 CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
18/02/2020

81419 Máy tạo nhịp tim vĩnh viễn và phụ kiện Sensia™ TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 14/MED1117/ CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
07/10/2019

81420 Máy tạo nhịp tim vĩnh viễn và phụ kiện – MicraTM TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 63/MED0418/ CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
05/07/2019