STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
81421 Máy tạo nhịp vĩnh viễn có chức năng phá rung TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM VN/2021/06/130 CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Đã thu hồi
16/08/2021

81422 Máy tạo nhịp vĩnh viễn có chức năng phá rung TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM VN/2021/06/131 CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Đã thu hồi
16/08/2021

81423 Máy tạo nhịp vĩnh viễn có chức năng phá rung TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM VN/2021/09/431 CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
05/10/2021

81424 Máy tạo nhịp vĩnh viễn có chức năng phá rung TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM VN/2021/08/302 CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
06/10/2021

81425 Máy tạo nhịp vĩnh viễn có chức năng phá rung TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM VN/2021/10/467 CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
21/10/2021

81426 Máy tạo nhịp vĩnh viễn có chức năng phá rung TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM VN/2021/10/466 CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
21/10/2021

81427 Máy tạo nhịp vĩnh viễn có chức năng phá rung tương thích MRI TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM VN/2021/11/624 CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
01/12/2021

81428 Máy tạo nhịp vĩnh viễn có chức năng phá rung và tái đồng bộ tim TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM VN/2021/08/303 CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
06/10/2021

81429 Máy tạo nhịp vĩnh viễn có chức năng tái đồng bộ tim TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM VN/2021/06/107 CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
17/08/2021

81430 Máy tạo nhịp vĩnh viễn có chức năng tái đồng bộ tim TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM VN/2021/06/108 CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
17/08/2021