STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
81441 Máy xét nghiệm nước tiểu bán tự động TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ LABOMED LBM-URI-PLB-230821-36 Còn hiệu lực
23/08/2023

81442 Máy xét nghiệm nước tiểu tự động TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH SIEMENS HEALTHCARE 384/SHV-RC-2021 Công ty TNHH Siemens Healthcare Còn hiệu lực
15/11/2021

81443 Máy xét nghiệm nước tiểu tự động TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH SIEMENS HEALTHCARE 412/SHV-RC-2021 Công ty TNHH Siemens Healthcare Còn hiệu lực
23/11/2021

81444 Máy xét nghiệm nước tiểu tự động TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH SIEMENS HEALTHCARE 413/SHV-RC-2021 Công ty TNHH Siemens Healthcare Còn hiệu lực
23/11/2021

81445 Máy xét nghiệm nước tiểu tự động TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ QUANG MINH QMPL-142022/170000030/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
23/03/2022

81446 Máy xét nghiệm nước tiểu tự động TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG 60/2022/NP-PL Còn hiệu lực
04/07/2022

81447 Máy xét nghiệm nước tiểu tự động TTBYT Loại B VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN BECKMAN COULTER HONG KONG LIMITED TẠI TPHCM 2208-PL-UA-003-B Còn hiệu lực
26/08/2022

81448 Máy xét nghiệm nước tiểu tự động TTBYT Loại B VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN BECKMAN COULTER HONG KONG LIMITED TẠI TPHCM 2208-PL-UA-006-B Còn hiệu lực
22/09/2022

81449 Máy xét nghiệm nước tiểu tự động TTBYT Loại B VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN BECKMAN COULTER HONG KONG LIMITED TẠI TPHCM 2208-PL-UA-007-B Còn hiệu lực
22/09/2022

81450 Máy xét nghiệm nước tiểu tự động TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ARKRAY VIỆT NAM 16/2022/ARKRAY Còn hiệu lực
31/10/2022