STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
81521 Máy xét nghiệm sinh hóa tự động tích hợp khối điện giải TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH SYSMEX VIỆT NAM 271 PL/190000040/PCBPL-BYT Công ty TNHH Sysmex Việt Nam Còn hiệu lực
05/05/2021

81522 Máy xét nghiệm sinh hóa tự động tích hợp khối điện giải TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH SYSMEX VIỆT NAM 296 PL/190000040/PCBPL-BYT Công ty TNHH Sysmex Việt Nam Còn hiệu lực
13/07/2021

81523 Máy xét nghiệm sinh hóa tự động tích hợp khối điện giải TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH SYSMEX VIỆT NAM 39/2023/SVN-PL Còn hiệu lực
11/05/2023

81524 Máy xét nghiệm sinh hóa tự động tích hợp khối điện giải TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH SYSMEX VIỆT NAM 48/2023/SVN-PL Còn hiệu lực
23/10/2023

81525 Máy xét nghiệm sinh hóa tự động và linh/phụ kiện dùng cho máy TTBYT Loại A TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 1674 PL TTDV Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Chương Nhân Còn hiệu lực
21/11/2019

81526 Máy xét nghiệm sinh hóa tự động và phụ kiện TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ MINH KHOA 61/170000083/PCBPL-BYT CTY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ MINH KHOA Còn hiệu lực
01/07/2019

81527 Máy xét nghiệm sinh hóa và miễn dịch TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL3107/210000017/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
26/09/2022

81528 Máy xét nghiệm sinh hóa và phụ kiện TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 155/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH THIẾT BỊ Y TẾ ĐÔNG DƯƠNG Còn hiệu lực
29/02/2020

81529 Máy xét nghiệm sinh hóa và phụ kiện TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 156/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH THIẾT BỊ Y TẾ ĐÔNG DƯƠNG, Còn hiệu lực
29/02/2020

81530 Máy xét nghiệm sinh hóa và phụ kiện TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 157/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH THIẾT BỊ Y TẾ ĐÔNG DƯƠNG, Còn hiệu lực
29/02/2020