STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
81531 Test nhanh HBsAb Rapid Test Dipstick TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ THIÊN ÂN 1704/170000074/ PCBPL-BYT Công ty TNHH Hiển Thông Còn hiệu lực
04/08/2019

81532 Test nhanh HBsAg Rapid Test Dipstick TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ THIÊN ÂN 1704/170000074/ PCBPL-BYT Công ty TNHH Hiển Thông Còn hiệu lực
04/08/2019

81533 Test nhanh HCV Rapid Test Dipstick TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ THIÊN ÂN 1704/170000074/ PCBPL-BYT Công ty TNHH Hiển Thông Còn hiệu lực
04/08/2019

81534 Test nhanh HEV IgG/IgM Rapid Test Cassette TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ THIÊN ÂN 1704/170000074/ PCBPL-BYT Công ty TNHH Hiển Thông Còn hiệu lực
04/08/2019

81535 Test nhanh HIV TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI THIẾT BỊ Y TẾ COLNEPH 0126 COLNEPH/ 190000025/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ NGHĨA TÍN Còn hiệu lực
02/09/2021

81536 Test nhanh HIV 1.2 Rapid Test Dipstick TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ THIÊN ÂN 1704/170000074/ PCBPL-BYT Công ty TNHH Hiển Thông Còn hiệu lực
04/08/2019

81537 Test nhanh HP Endosfer TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ THIÊN ÂN 1627/170000074/ PCBPL-BYT Công ty Cổ phần Vật tư và Trang thiết bị Y tế CMD Còn hiệu lực
07/07/2019

81538 Test nhanh IgG,IgM Covid-19 TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 414/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ ANH KHÔI Còn hiệu lực
19/06/2020

81539 Test nhanh IgG,IgM Covid-19 TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 479/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ ANH KHÔI Còn hiệu lực
19/06/2020

81540 Test nhanh kháng nguyên Campylobacter trong phân TTBYT Loại B TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM VÀ CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG TQC 335.20/180000026/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ NGHĨA TÍN Còn hiệu lực
16/07/2020