STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
81581 Máy tạo oxy TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1583/2021/180000028/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH MTV THƯƠNG MẠI KHÁNH DIỆP Còn hiệu lực
25/08/2021

81582 Máy tạo Oxy TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1743/2021/180000028/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH MTV THƯƠNG MẠI KHÁNH DIỆP Còn hiệu lực
25/08/2021

81583 Máy tạo Oxy TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1743/2021/180000028/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH MTV THƯƠNG MẠI KHÁNH DIỆP Còn hiệu lực
25/08/2021

81584 Máy tạo Oxy TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1743/2021/180000028/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH MTV THƯƠNG MẠI KHÁNH DIỆP Còn hiệu lực
25/08/2021

81585 Máy tạo Oxy TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1743/2021/180000028/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH MTV THƯƠNG MẠI KHÁNH DIỆP Còn hiệu lực
25/08/2021

81586 Máy tạo Oxy TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1743/2021/180000028/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH MTV THƯƠNG MẠI KHÁNH DIỆP Còn hiệu lực
25/08/2021

81587 Máy tạo oxy TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1751/2021/180000028/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THẨM MỸ BANGKOK Còn hiệu lực
26/08/2021

81588 Máy tạo oxy TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1755/2021/180000028/PCBPL-BYT Trương Thế Nhân Còn hiệu lực
26/08/2021

81589 Máy tạo oxy TTBYT Loại B TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM VÀ CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG TQC 406.21/180000026/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH MTV NUBWAY VIỆT NAM Còn hiệu lực
27/08/2021

81590 Máy tạo oxy TTBYT Loại B TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM VÀ CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG TQC 407.21/180000026/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH HANSOL CANOPY Còn hiệu lực
27/08/2021