STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
81601 Test Rubella TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẤT VIỆT THÀNH 01/190000002/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẤT VIỆT THÀNH Còn hiệu lực
17/06/2019

81602 Test thử TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN VTM VIỆT NAM 78/20/170000035/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thương Mại VM Còn hiệu lực
23/07/2020

81603 Test thử Anioxyde 1000 LD TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN VIETMEDICAL-PHÂN PHỐI 08/200000046/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thương Mại VM Đã thu hồi
06/04/2021

81604 Test thử Anioxyde 1000 LD TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN VIETMEDICAL-PHÂN PHỐI 08/200000046/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thương Mại VM Còn hiệu lực
07/04/2021

81605 Test thử Anioxyde 1000LD TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN VIETMEDICAL-PHÂN PHỐI Anios/KQPL-01 Đã thu hồi
07/09/2022

81606 Test thử Anioxyde 1000LD TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN VIETMEDICAL-PHÂN PHỐI Anios/KQPL-01 Còn hiệu lực
27/09/2022

81607 Test thử Anioxyde 1000LD TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VM TMVM/Anios/KQPL-02 Còn hiệu lực
19/10/2022

81608 Test thử chẩn đoán bệnh Asp LFD TTBYT Loại B TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 3131 PL Công Ty Cổ Phần Y Dược Tây Dương Còn hiệu lực
19/12/2019

81609 Test thử chẩn đoán dung cho máy xét nghiệm Afinion 2 TTBYT Loại B TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU VÀ TƯ VẤN KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 01/1611/MERAT-2020 Công Ty Cổ Phần Kỹ Thuật Sơn Trà Còn hiệu lực
19/12/2020

81610 Test thử dùng cho máy thử đường huyết Easy Touch GCU - ET 322 TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH TRỊNH GIA 04/2022-KQPL Còn hiệu lực
09/05/2022