STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
81611 Test thử dùng cho máy thử đường huyết Easy Touch GCU - ET 322 TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH TRỊNH GIA 04/2022-KQPL Còn hiệu lực
09/05/2022

81612 Test thử khô mắt TTBYT Loại B TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 1725.PL-TTDV/ CÔNG TY TNHH BỆNH VIỆN MẮT THANH HẢI Còn hiệu lực
28/10/2019

81613 Test thử ma túy TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 977/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ MINH NHÂN Còn hiệu lực
26/12/2019

81614 Test thử ma túy TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẤT VIỆT THÀNH 12/1900000002/PCBPL-BYT Công ty Cổ phần Đất Việt Thành Còn hiệu lực
17/02/2021

81615 Test thử ma túy tổng hợp 5 chân TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN TỔNG HỢP LÂM KHANG 2106-PLA-TMTLK Đã thu hồi
29/06/2022

81616 Test thử mù màu Ishihara TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VÀ DỊCH VỤ THIỆN MINH 04190817 Công ty TNHH Thiết bị Kỹ thuật Y khoa Việt Mỹ Còn hiệu lực
08/08/2019

81617 Test thử nhanh AMP TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẤT VIỆT THÀNH 12/1900000002/PCBPL-BYT Công ty Cổ phần Đất Việt Thành Còn hiệu lực
17/02/2021

81618 Test thử nhanh CMV IgM TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẤT VIỆT THÀNH 12/1900000002/PCBPL-BYT Công ty Cổ phần Đất Việt Thành Còn hiệu lực
17/02/2021

81619 Test thử nhanh cúm A và B TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI QUANG MINH 2020007/170000164/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH BMACARE Còn hiệu lực
05/01/2022

81620 Test thử nhanh cúm A+B TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẤT VIỆT THÀNH 12/1900000002/PCBPL-BYT Công ty Cổ phần Đất Việt Thành Còn hiệu lực
17/02/2021