STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
81631 Máy trợ thính TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH KING POWDER 001/KQPL Còn hiệu lực
01/06/2023

81632 Máy trợ thính TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THIÊN ĐỨC 10.23/190000031/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
14/07/2023

81633 Máy trợ thính TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH MÁY TRỢ THÍNH & THIẾT BỊ Y TẾ THIÊN ĐỨC PLTBYT-Hansaton Còn hiệu lực
19/08/2023

81634 Máy trợ thính TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH MÁY TRỢ THÍNH & THIẾT BỊ Y TẾ THIÊN ĐỨC PLTBYT-Interton Còn hiệu lực
19/08/2023

81635 Máy trợ thính TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH TRUNG TÂM TRỢ THÍNH HEARLIFE 03/2023/HEARLIFE-PLCBB Còn hiệu lực
02/10/2023

81636 Máy trợ thính TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ VẬT TƯ Y TẾ ALPHAMED 2200002139PCBA-HN Còn hiệu lực
25/10/2023

81637 Máy trợ thính TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ VẬT TƯ Y TẾ ALPHAMED 220002139/PCBA-HN Còn hiệu lực
25/10/2023

81638 Máy trợ thính TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TRỢ THÍNH XUÂN QUẾ 2510/23/XUANQUE/PLTBYT Còn hiệu lực
16/11/2023

81639 Máy trợ thính TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TRỢ THÍNH XUÂN QUẾ 2510/23/XUANQUE/PLTBYT Còn hiệu lực
16/11/2023

81640 Máy trợ thính TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TRỢ THÍNH XUÂN QUẾ 2510/23/XUANQUE/PLTBYT Còn hiệu lực
16/11/2023