STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
81671 Máy xét nghiệm tế bào dòng chảy TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG 74/2021/NP-PL Công ty TNHH Kỹ thuật Nam Phương Còn hiệu lực
07/07/2021

81672 Máy xét nghiệm tế bào dòng chảy TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG 248/2021/NP-PL Công ty TNHH Kỹ thuật Nam Phương Còn hiệu lực
06/12/2021

81673 Máy xét nghiệm tế bào dòng chảy TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG 249/2021/NP-PL Công ty TNHH Kỹ thuật Nam Phương Còn hiệu lực
06/12/2021

81674 Máy xét nghiệm tế bào dòng chảy TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG 250/2021/NP-PL Công ty TNHH Kỹ thuật Nam Phương Còn hiệu lực
06/12/2021

81675 Máy xét nghiệm tế bào dòng chảy TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG 251/2021/NP-PL Công ty TNHH Kỹ thuật Nam Phương Còn hiệu lực
06/12/2021

81676 Máy xét nghiệm tế bào dòng chảy TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG 255/2021/NP-PL Công ty TNHH Kỹ thuật Nam Phương Còn hiệu lực
06/12/2021

81677 Máy xét nghiệm tế bào dòng chảy TTBYT Loại C VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN BECTON DICKINSON ASIA LIMITED TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 220309-01.BDB/BPL Còn hiệu lực
17/03/2022

81678 Máy xét nghiệm tế bào dòng chảy TTBYT Loại C VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN BECTON DICKINSON ASIA LIMITED TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 220309-02.BDB/BPL Còn hiệu lực
17/03/2022

81679 Máy xét nghiệm tế bào dòng chảy TTBYT Loại C VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN BECTON DICKINSON ASIA LIMITED TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 220309-03.BDB/BPL Còn hiệu lực
17/03/2022

81680 Máy xét nghiệm tế bào dòng chảy TTBYT Loại C VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN BECTON DICKINSON ASIA LIMITED TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 220309-04.BDB/BPL Còn hiệu lực
17/03/2022