STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
81681 Máy xét nghiệm điện di TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH MEDIGROUP VIỆT NAM 22.23-SB/PL-NK Còn hiệu lực
04/05/2023

81682 Máy xét nghiệm điện di TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH MEDIGROUP VIỆT NAM 23.23-SB/PL-NK Còn hiệu lực
04/05/2023

81683 Máy xét nghiệm điện di TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH MEDIGROUP VIỆT NAM 29A.23-SB/PL-NK Còn hiệu lực
11/10/2023

81684 Máy xét nghiệm điện di TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH MEDIGROUP VIỆT NAM 23A.23-SB/PL-NK Còn hiệu lực
11/10/2023

81685 Máy xét nghiệm điện di mao quản TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH MEDIGROUP VIỆT NAM 22.22-SB/PL-MG Còn hiệu lực
19/05/2022

81686 Máy xét nghiệm điện di mao quản TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH MEDIGROUP VIỆT NAM 23.22-SB/PL-MG Còn hiệu lực
19/05/2022

81687 Máy xét nghiệm điện di mao quản TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH MEDIGROUP VIỆT NAM 25.22-SB/PL-MG Còn hiệu lực
30/05/2022

81688 Máy xét nghiệm điện di mao quản TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN VTM VIỆT NAM 362/170000035/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
31/10/2022

81689 Máy xét nghiệm điện di mao quản TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH MEDIGROUP VIỆT NAM 22.23-SB/PL-MG Còn hiệu lực
01/11/2023

81690 Máy xét nghiệm điện di mao quản TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH MEDIGROUP VIỆT NAM 23.23-SB/PL-MG Còn hiệu lực
01/11/2023