STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
81711 Máy Tạo Oxy TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1331/2021/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ NGUYỆT CÁT Còn hiệu lực
18/08/2021

81712 Máy tạo oxy TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1602/2021/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ NGUYỆT CÁT Còn hiệu lực
18/08/2021

81713 Máy tạo oxy TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1583/2021/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH MTV THƯƠNG MẠI KHÁNH DIỆP Còn hiệu lực
18/08/2021

81714 Máy tạo oxy TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1583/2021/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH MTV THƯƠNG MẠI KHÁNH DIỆP Còn hiệu lực
18/08/2021

81715 Máy tạo oxy TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1592/2021/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI ĐẦU TƯ ĐẤT QUẢNG Còn hiệu lực
18/08/2021

81716 Máy tạo oxy TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1631/2021/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH KICHY VIỆT NAM Còn hiệu lực
18/08/2021

81717 Máy tạo oxy TTBYT Loại B TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM VÀ CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG TQC 321.21/180000026/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ NGHĨA TÍN Còn hiệu lực
18/08/2021

81718 Máy tạo oxy TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN HEMOTEK 3542021-ĐP/180000023/PCBPL-BYT Công ty Cổ phần Dược phẩm không già Còn hiệu lực
18/08/2021

81719 Máy tạo oxy TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1542/2021/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ HADIMED Còn hiệu lực
19/08/2021

81720 Máy tạo oxy TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1556/2021/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ XUẤT NHẬP KHẨU ĐẠI LIÊN VIỆT Còn hiệu lực
19/08/2021