STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
81731 Thân răng cấy ghép dạng bắt vít TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20200806 -ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN SEADENT Còn hiệu lực
04/01/2021

81732 Thân răng cấy ghép dạng bắt vít TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20180807 -ADJVINA/ 170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN SEADENT Đã thu hồi
30/12/2021

81733 Thân răng cấy ghép dạng bắt vít TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN SEADENT 12072022.02/SD/BPL Đã thu hồi
14/07/2022

81734 Thân răng cấy ghép dạng bắt vít TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20180807-ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
28/07/2022

81735 Thân răng cấy ghép dạng bắt vít TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN SEADENT 20220813/SD/BPL Còn hiệu lực
15/08/2022

81736 Thân răng cấy ghép kỹ thuật số TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20191444 -ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN SEADENT Còn hiệu lực
20/02/2020

81737 Thân răng cấy ghép kỹ thuật số TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20200807 -ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN SEADENT Còn hiệu lực
04/01/2021

81738 Thân răng cấy ghép kỹ thuật số TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20180809-ADJVINA/ 170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN SEADENT Còn hiệu lực
13/01/2022

81739 Thân răng cấy ghép kỹ thuật số TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN SEADENT 12072022.04/SD/BPL Đã thu hồi
13/07/2022

81740 Thân răng cấy ghép kỹ thuật số TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN SEADENT 28072022/SD/BPL Còn hiệu lực
28/07/2022